O fakultetu: Postanak i razvoj

Narodna Skupština NR Crne Gore, na sjednici održanoj 12 Novembra 1962. godine donijela je Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju tehničkog fakulteta u Titogradu, sa tada jednim elektro-odsjekom.

Ovom činu su prethodile mnogobrojne i dugotrajne pripremne radnje, u okviru kojih je, polazeći od potreba sopstvenog razvoja, i uvažavajući veoma izražene zahtjeve za visoko-obrazovanim tehničkim kadrovima, "Elektroprivreda Crne Gore" u saglasnosti sa izvršnim vijećem NR Crne Gore, Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda i Beogradskim univerzitetom, školske 1961/62. godine osnovano Odjeljenje beogradskog Elektrotehničkog fakulteta u Titogradu - elektrotehnički odsjek - energetski smjer.

Zvanično se ovaj početak nastave uzima kao godina početka studija elektrotehnike u Crnoj Gori (1961. godina).

Nastava je za prvu godinu studija organizovana i izvo?ena u, za tu namjenu neuslovnoj, fiskulturnoj dvorani Građevinske srednje tehničke škole. Tek od školske 1964/65. godine počelo se sa izvođenjem nastave u djelimično završenoj novoj zgradi Fakulteta, u kojoj je Fakultet ostao više od dvadeset godina.

Od školske 1963/64. godine konstituiše se Elektrotehnieki odsjek, koji nastavlja rad ranije formiranog Odjeljenja, da bi od školske 1977/78. godine počele i studije na odsjeku za Elektroniku. Uvažavajući veliku zainteresovanost mladih ljudi i potrebe okruženja, Fakultet je školske 1997/98. godine otvorio i treai odsjek, Višu računarsku školu u dvogodišnjem trajanju.

Aprila 1969. godine, uvažavajuai potrebu intenziviranja saradnje sa privredom, Fakultet u zajednici sa preduzeaem "Elektrocrnagora" osniva Zavod za Energetiku.

Formiranjem SOUR-a Tehnički fakulteti 1978. godine, konstituiše se kao samostalni pravni subjekt i Radna organizacija Elektrotehnički fakultet Titograd.

Nesebična pomoć i puno angažovanje, ne samo u prvim godinama rada, vec i čitavo vrijeme od poeetka studija, kolega sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, uz veliku i stalnu pomoa okruženja, doveli su do formiranja danas uvažene i cijenjene institucije. Svestranu pomoć na svom razvojnom putu, ETF je dobijao i od elektrotehniekih fakulteta iz drugih republika, prije svega iz Zagreba, Ljubljane i Sarajeva.

Danas Elektrotehnički fakultet u Podgorici predstavlja moderno koncipiranu nastavno-naučnu instituciju koja je u proteklim godinama dala ogroman doprinos razvoju ostalih tehničkih, matematičkih i fizičkih nauka i odgovarajućih institucija u Crnoj Gori.

Iz krila ETF-a razvili su se: Mašinski, Metalurški i Građevinski fakulteti, kao i Institut za matematiku i fiziku (PMF) i Institut za tehnička istraživanja.

U međuvremenu, Elektrotehnički fakultet, sa još 9 članica, uz pomoa nadležnih organa Republike, 1974. godine postaju osnivači Univerziteta u Podgorici.

Donošenjem Zakona o Univerzitetu (2003. godine) mijenja se i Statut fakulteta, po kojem je naziv fakulteta: "Univerzitet Crne Gore - Elektrotehnički fakultet u Podgorici".

Iako su prvi pojedinačni kursevi u zajednici sa ETF-om iz Beograda poeeli još 1966. godine, tek nakon svestranog sagledavanja potreba, stanja i mogućnosti, kadrovskog potencijala, laboratorijske opreme, bibliotečkih i drugih relevantnih sadržaja, 1991. godine su na ETF-u otpoeele sa radom stalne postdiplomske studije. Time je Fakultet značajno dopunio svoju ponudu za usavršavanjem i osposobljavanjem većeg broja zainteresovanih inženjera elektrotehnike.

Uz znaćajno materijalno angažovanje Republike, danas se ETF nalazi u modernoj zgradi tehničkih fakulteta, u kojoj raspolaže sa 3800 m2 prostora, od čega:

  • 775 m2 kabinetskog prostora,
  • 520 m2 prostora za održavanje nastave,
  • 1910 m2 laboratorijskog prostora,
  • 570 m2 zajedničkog prostora.

Fakultet raspolaže i sa dvije savremeno opremljene raeunarske učionice sa po 33 raeunara, kao i sa drugom, u vrijeme njene nabavke, kvalitetnom laboratorijskom opremom. U svakom kabinetu nalazi se pristojna računarska konfiguracija. Svi poslovi nastavne, studentske, kadrovske i finansijske evidencije vode se uz korišćenje veoma prikladnih i korisnih raeunarskih programa. Preko CIS-a Univerziteta Crne Gore i Akademske mreže CG, Fakultet je ukljueen u svjetsku akademsku i Internet mrežu.

U cilju promovisanja i afirmisanja naučnog rada Fakultet izdaje časopis ETF Journal of Electrical Engineering, koji periodično objavljuje originalne naučne, struene i pregledne radove iz oblasti elektrotehnike, i koji je otvoren za istraživače i naučnike sa drugih univerziteta. Ovaj časopis je postao veoma značajna karika i spona sa naučnicima i istraživačima iz užeg i šireg okruženja.

Dan Fakulteta

Dan Fakulteta je 12. novembar.

Na Dan Fakulteta održava se svečana sjednica Vijeaa Fakulteta na koju se pozivaju svi zaposleni.

Na svečanoj sjednici Vijeaa Fakulteta se:

  • saopštavaju rezultati ostvareni u protekloj godini,
  • dodjeljuju nagrade najboljim studentima Fakulteta za proteklu godinu,
  • dodjeljuju priznanja zaposlenima na Fakultetu i poslovnim partnerima,
  • urueuju prigodni pokloni zaposlenima koji su penzionisani u protekloj godini.

Naein dodjele i visina nagrada, odnosno poklona, uređuje se posebnom odlukom Vijeća Fakulteta.

 

Copyright © Elektrotehnički fakultet